Biblia autentyczną księga życia i wychowania

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, to słynne stwierdzenie św. Hieronima najlepiej streszcza prawdę, jak wielką wartość dla każdego chrześcijanina powinna mieć Księga Pisma Świętego.

Biblia zawiera Słowo Boże skierowane do człowieka, ukazuje nam prawdę o Bogu, o człowieku oraz o świecie. Słowo zawarte w Księdze niesie w sobie tchnienie Ducha, które pozwala zmieniać życie człowieka i prowadzi go do świętości.

Księga Pisma Świętego jest zatem fundamentalna dla wzrostu wiary, nadziei i miłości każdego chrześcijanina, dlatego nie może jej zabraknąć w chrześcijańskim domu. Nie wystarczy tylko ją posiadać, ale powinna być ona czytana, rozważana oraz być inspiracją do modlitwy, ponieważ pogłębia i rozwija wiarę i doskonali miłość człowieka wierzącego. Tym co decyduje o niezwykłości Biblii jest natchnienie, tzn. szczególna obecność Ducha najpierw z tymi, którzy ją spisywali, tak żeby przekazali tylko to, co Bóg chciał przekazać swojemu ludowi, ale Duch obejmuje również samą księgę i działa na osobę, która ją czyta, rozważa oraz przy jej pomocy się modli.

Lektura Biblii z wiarą przynosi bardzo konkretne owoce zarówno w życiu osobistym jak i wspólnotowym. Duch Święty, który tchnie na kartach Pisma Świętego oświeca umysł człowieka, daje mu możliwość lepszego poznania Boga, samego siebie i świata stworzonego, uczy go wyraźniej i jaśniej patrzeć i pojmować otaczającą rzeczywistość oraz daje światło, by łatwo rozróżniać to, co jest dobre a co złe. Boży Duch wzmacnia również wolę człowieka, uzdalnia go do walki ze złem, grzechem i wadami oraz zachęca do stawiania sobie coraz większych wymagań i postanowień. Słowo Boże przemienia człowieka: jego sposób myślenia, wartościowania, pragnienia czy postępowania. W końcu czytana z wiarą Biblia uświęca człowieka i nie chodzi tylko o to, że skłania go do większej doskonałości, ale równocześnie uczy patrzeć na świat i życie oczami Boga, dostrzegać to, co dla Boga jest najważniejsze i najcenniejsze. Dokonując tego wszystkiego Boże Słowo wiąże człowieka z Bogiem, ze źródłem życia i wskazuje mu drogę, którą człowiek oświecony i umocniony przez Słowo chętnie podejmuje i kroczy, a przez to czuje się spełniony i szczęśliwy na drodze swojego ziemskiego powołania.

 

Męczennicy z Markowej są przykładem, jak wielką wartość w życiu każdego chrześcijanina ma Słowo Boże czytane z wiarą, które umacnia i prowadzi człowieka na drodze ku świętości.

Ta niezwykła życiodajna i wychowawcza moc Pisma Świętego ujawniła się w sposób szczególny w rodzinie męczenników z Markowej. Wiele świadectw potwierdza, że była to rodzina religijna i pobożna, która swoją wiarę czerpała z mocy sakramentów oraz z modlitwy osobistej i wspólnotowej. Ważne miejsce w ich pobożności zajmowało Słowo Boże, którym Ulmowie nie tylko karmili się w świątyni podczas Eucharystii, ale również zgłębiali je w swoim rodzinnym domu. Wśród różnych książek, religijnych i świeckich, do których wielkie zamiłowanie miał Józef Ulma, nie mogło zabraknąć tej najważniejszej tzn. Pisma Świętego. Nie było ono jedną z wielu ksiąg w dość bogatych, jak na owe czasy zbiorach Józefa i Wiktorii Ulmów. Wytarte stronice Pisma Świętego wskazują, że było ono wielokrotnie czytane, a liczne podkreślenia mówią o pogłębionej lekturze tej życiodajnej Księgi. Słowo Boże więc było fundamentem, które uczyło małżonków prawdziwej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem oraz uzdalniało ich do patrzenia na świat przez pryzmat wiary. To Słowo dawało również siłę do przemiany, moc do doskonalenia się w cnotach, najpierw jako chrześcijanin, potem małżonek, rodzic, obywatel. Pierwszymi, którzy czerpali z bogactwa Słowa Bożego byli Józef i Wiktoria, którzy przez czytanie i opowiadanie Biblii, ale przede wszystkim przez przykład swego życia uczyli miłości do Bożego Słowa swoje dzieci.

Rodzina Ulmów rozważała i modliła się słowem Bożym, czerpała z niego egzystencjalne pouczenia, a lektura Pisma Świętego przynosiła konkretne owoce w ich życiu. Te codzienne, tak często niedostrzegalne, jak wzajemna życzliwość, dobroć, szacunek, jak i te niezwykłe, które ujawniły się w męczeńskiej śmierci Ulmów. Nie przez przypadek jednym z fragmentów podkreślonych w Biblii Józefa i Wiktorii Ulmów, była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Rodzina z Markowej nie tylko ją czytała, znała i rozważała, ale przede wszystkim nią żyła, gdy wspierała i ukrywała prześladowanych Żydów, a ostatecznie oddała za nich swoje życie.

Męczennicy z Markowej są przykładem, jak wielką wartość w życiu każdego chrześcijanina ma Słowo Boże czytane z wiarą, które umacnia i prowadzi człowieka na drodze ku świętości.

Autor: Ks. dr Maciej Dżugan