Pomoce homiletyczne

Propozycje kazań do pobrania

Załączone teksty nie są gotowymi kazaniami ani homiliami. To raczej szkice uporządkowane według stałego schematu.

Pierwsza część odnosi się do faktów z życia Rodziny Ulmów.

Druga jest próbą ukazania cech lub cnót przyszłych Błogosławionych w ramach katolickiej wizji świętości. W tym celu przywołano nauczanie papieża Franciszka oraz św. Jana Pawła II.

Wykazanie działania Ewangelii i łaski Bożej w rodzinie Ulmów prowadzi do części trzeciej. Jej celem jest podanie praktycznych wskazań odnośnie do realizacji cnót i postaw dostrzeżonych u Ulmów, a właściwych chrześcijanom.

Proponowane szkice mają więc swoje zastosowanie poza liturgią, jako niezależne kazanie, lub konferencja. Dobrze, gdy będą wówczas poprzedzone proklamacją Słowa Bożego (odpowiednie perykopy umieszczono na początku każdej z propozycji).

Jeśli kapłan chciałby wykorzystać niniejsze treści w ramach homilii mszalnej, winien dostosować je do przesłania danej celebracji (nigdy odwrotnie) oraz wprowadzić element mistagogiczny (wykazanie, w jaki sposób łaska opisana w tekstach Lekcjonarza i Mszału dosięga wiernych poprzez obrzęd).

Propozycja nr 1 może stać się tworzywem homilii na Uroczystość Trójcy Świętej, natomiast propozycja nr 4 może posłużyć za tworzywo homilii na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w roku A.