Regulamin Uroczystości Beatyfikacyjnej Rodziny Ulmów – Markowa 10 września 2023

Postanowienia ogólne.

Miejsce uroczystości – stadion sportowy i działki przyległe określone w przedmiotowym regulaminie uroczystości beatyfikacyjnej w miejscowości Markowa nr 1491, 37-120 Markowa.

Uroczystość Beatyfikacyjna – zwana dalej uroczystością, jest aktem religijnym

Organizatorem Uroczystości jest Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Przemyśl, pl. Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl. tel. +48 16 678 66 94, mail: kuria@przemyska.pl

Głównym wydarzeniem uroczystości beatyfikacyjnym jest Msza Święta – Beatyfikacyjna w dniu 10 września 2023 r. o godz. 10.00

Uczestnicy uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie uroczystości zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na uroczystości, oraz niezakłócający powagi i przebiegu uroczystości religijnej, oraz w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Wejście na teren uroczystości jest bezpłatny, pod warunkiem okazania bezpłatnego biletu lub identyfikatora w odniesieniu do terenu sektora 0.

Wejście na teren organizowanej uroczystości jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

Organizator zapewnia obsługę spikerską, która realizując funkcje informacyjną, będzie przekazywała wszystkie niezbędne komunikaty do których uczestnicy uroczystości mają obowiązek bezwzględnego stosowania się.

Uroczystość Beatyfikacyjna będzie transmitowana na żywo, retransmitowana, utrwalana i dokumentowana przez media akredytowane przez organizatora oraz fotografów którzy uzyskali stosowną zgodę organizatora.

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na uroczystości oraz spokój i porządek podczas jej trwania, poprzez m. in.:

– służby porządkowo-informacyjne

– służby pomocy medycznej

– służby mundurowe współpracujące z organizatorem,

zwane dalej służbami porządkowymi.

Uczestnicy uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie  uroczystości, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych.

Osoby małoletnie do lat 13 uczestniczą w uroczystości beatyfikacyjnej na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.